Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden voor Www.eszens.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Www.eszens.nl, zoals deze beschikbaar
is gesteld door Eszens . In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik 
de informatie op mijn website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eszens is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Eszens.

Prijzen:
Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Eszens te mogen claimen of te veronderstellen.
Eszens streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Eszens
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via
hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van Www.eszens.nl op deze pagina.
Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: